Session 8 Niche 6 (ORAL SESSION)

12/06/2013 - 15:45 / 17:15

Reda 5

English - French

SEARCH 
A philosophical approach to research on environmental education - Ethics, ecophilosophy, human-nature relationships
Oral papers
Martha Tristão - Espirito Santo Federal University
Educating about climate change - Ethics, ecophilosophy, human-nature relationships
Oral papers
Peter Beets - Stellenbosch University
Climate change, becoming and education - Ethics, ecophilosophy, human-nature relationships
Oral papers
Lesley Le Grange - Stellenbosch University
Research about Climate Change Education in Formal Education in China - Ethics, ecophilosophy, human-nature relationships
Oral papers
Qing Tian -
Yanjin WANG, Xiusheng MENG, Zaozao ZENG,Yixian ZHOU, Sujuan ZHANG, Huiying XU, Dongping YAO, Shanshan WANG
La nature et l'Islam - Ethics, ecophilosophy, human-nature relationships
Oral papers
Inés Eléxpuru - Directrice de communication